Year 2020

Posted by | August 18, 2021
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นDownload

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผลDownload

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563Download

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และการงดจ่ายเงินปันผลDownload

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯDownload

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เดือนมีนาคม ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เดือนมีนาคม ประจำปี 2563Download

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
การลงทุนก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (ฐานรากอาคาร) และการลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile)

การลงทุนก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (ฐานรากอาคาร) และการลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile)Download

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
การลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างDownload

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
การลงทุนก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (ฐานรากอาคาร) และการลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) (แก้ไข)

การลงทุนก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (ฐานรากอาคาร) และการลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) (แก้ไข)Download

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
การลงทุนก่อโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน

การลงทุนก่อโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับโครงสร้างพื้นฐานDownload

Continue Reading