นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) ดังต่อไปนี้

การใช้คุกกี้ 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ (Text File) ขนาดเล็ก ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้เมื่อผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้

  1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการทำงานของเว็บไซต์ หรือ ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถถูกใช้งานขั้นพื้นฐานได้ หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องได้ อีกทั้ง คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ดังนั้น สำหรับคุกกี้ที่มีความจำเป็นนี้ บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องขอรับความยินยอมจากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์

  1. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่ช่วยให้ บริษัทฯ สามารถพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การตรวจนับความถี่ การตรวจนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การตรวจสอบแหล่ง/ต้นทางของผู้เข้าชมเว็บไซต์ การตรวจสอบว่าหน้าเว็บใดได้รับความสนใจในการเยี่ยมชมและมีการใช้เวลานานเท่าใด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการช่วยให้บริษัทฯ ได้รับทราบว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์มีพฤติกรรมหรือความสนใจในเว็บไซต์ในเรื่องใดและอย่างไรบ้าง และหัวข้อใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

ในกรณีที่ ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ไม่ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ และ ไม่สามารถติดตามเพื่อพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

  1. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ประเภทที่ช่วยทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มีความสะดวกขึ้น เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ในการเข้าชมครั้งต่อไป เป็นต้น

หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้ประเภทนี้ ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์อาจจะไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  1. คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่า ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์มีความสนใจเข้าชมเว็บไซต์อะไรบ้าง ผ่านช่องทางใด ทั้งนี้ เพื่อบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ. ให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องตามความสนใจของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์

หากผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้ประเภทนี้ ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่ได้รับเนื้อหาที่สอดคล้องตามความสนใจของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์

หมายเหตุ

1.) ในบางกรณี บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้รับมาจากคุกกี้แก่บุคคลที่สามเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายแล้วข้างต้น

2. )ผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ที่หน้าเว็บไชต์ของบริษัทฯ ที่ การตั้งค่าคุกกี้

3.) บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุง ณ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถติดตามได้เป็นระยะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.gel.co.th หรือติดต่อที่ 02-501-2020 ต่อ 775