Year 2021

Posted by | October 12, 2021
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระDownload  

Continue Reading
Posted by | September 30, 2021
Invitation to shareholders to propose questions

Invitation to shareholders to propose questionsDownload  

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นDownload

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
แจ้งระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แจ้งระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์Download

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และยังคงงดจ่ายเงินปันผลDownload

Continue Reading
Posted by | August 18, 2021
แจ้งมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

แจ้งมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019Download

Continue Reading
Posted by | July 23, 2021
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-ประจำปี-2564Download

Continue Reading