เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น