admin

Posted by | สิงหาคม 19, 2021
GEL ขยายพอร์ตการขายงาน Infrastructure เดินหน้ารับงานภาครัฐแบบรัวๆ

ในปี 2021 GEL ได้เพิ่มพอร์ตการ...

Continue Reading
Posted by | สิงหาคม 18, 2021
GEL เดินหน้าปั้นพอร์ตรายได้กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ก่อสร้างอย่างเต็มตัว

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง...

Continue Reading
Posted by | สิงหาคม 18, 2021
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

แบบ 56-1 One report 2563 THDow...

Continue Reading
Posted by | สิงหาคม 18, 2021
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นDownload

Continue Reading
Posted by | สิงหาคม 18, 2021
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือห...

Continue Reading