คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน-การมอบฉันทะ-และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม