แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และยังคงงดจ่ายเงินปันผล