สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเดี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ