สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GEL-W5)