ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม