ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ