ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น