โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)11,698
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)71.42
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/11/2566 (ประเภท : XM)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด12,736
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น89.76
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์1,594,832,31318.52
2บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)1,572,729,73018.26
3นางพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ366,000,0004.25
4นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์209,000,0002.43
5น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ186,066,6672.16
6นายประสิทธิ์ วิตนากร157,429,0001.83
7นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ100,000,0001.16
8 นา สมชาติ กุลสัมพันธ์ทิพย์65,000,0000.75
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด60,523,6900.70
10นายชวิทธิ์ ล้วนพิชญ์พงศ์59,635,9000.69