โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 22/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)8,519
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)82.50
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/03/2564 (ประเภท : XM)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด10,107
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.50
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์942,658,40017.46
2นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย 269,000,0004.98
3นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล249,722,1004.63
4นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์240,000,0004.45
5นายประสิทธิ์ วิตนากร181,150,0083.36
6LGT BANK (SINGAPORE) LTD145,118,9002.69
7น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ142,700,0002.64
8นางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ123,500,0002.29
9นายอัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์71,000,0001.32
10นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ68,857,4001.28