นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องงบกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต” และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน