ช่องทางการร้องเรียน

1. แจ้งเบาะแส
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทางดังนี้

1)ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2) คณะกรรมการดูแลกิจการที่ดี
3) ทางจดหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

4) ทาง E-mail โดยส่งมาที่ cg@gel.co.th , gel@gel.co.th , internal@gel.co.th
5) ช่องทางการร้องเรียนองค์กร

5.1 ผ่านคณะกรรมการอิสระ

โทรศัพท์ : 66(0) 2501-2020 ต่อ 453
โทรสาร : 66(0) 2501-2134
E-mail : independentdiretor@gel.co.th

5.2 ผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 66(0) 2501-2020 ต่อ 453
โทรสาร : 66(0) 2501-2134
E-mail : internal@gel.co.th

5.3 ผ่านเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 66(0) 2501-2020 ต่อ 333
โทรสาร : 66(0) 2501-2134
E-mail : wuttichai@gel.co.th

2.กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับการร้องเรียน
เมื่อบริษัทฯได้รับเบาะแสหรือข้อเรียกร้องมาแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลประเมินผลตรวจสอบและกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ต่อกรรมการผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับแล้วแต่กรณี

3.มาตรการคุ้มครอง
เพื่อเป็นความคุ้มครองสิทธิของ ผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ ในการตรวจรับข้อเท็จจริง บริษัทฯจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงการกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนดหรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ จะไม่ลงโทษหรือให้ผลลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารบุคคลตั้งแต่ การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการร้องเรียน