แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (Structured Data Report)