แจ้งแก้ไขวันใช้สิทธิครั้งแรก ข้อกาหนดสิทธิ และ กาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GEL-W5