คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ดูประวัติ

นายโสภณ ผลประสิทธิ์

รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ดูประวัติ

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

กรรมการบริษัท
ดูประวัติ

นางพรรณี จารุสมบัติ

กรรมการอิสระ
ดูประวัติ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการอิสระ
ดูประวัติ

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการอิสระ
ดูประวัติ

นายวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ
ดูประวัติ

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการและเลขานุการบริษัท
ดูประวัติ