ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

เราคือผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

เกี่ยวกับ GEL

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเริ่มแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2505 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000บาท ในชื่อบริษัท เยนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยยังคงใช้เสาเข็มไม้ในงานก่อสร้างอยู่ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็น บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2534 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง และทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 18 ล้าน หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บาท และทุนชำระแล้ว4,588,195,6 10.65 บาท แบ่ง เป็น 5,397,877,189 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.85 บาท ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุคอนกรีตและให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก่อสร้างต่าง ๆ โดยมีสินค้าและบริการ อาทิ

 • เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
 • เสาเข็มเจาะ
 • เสาเข็มสปัน
 • เสาเข็มดินซีเมนต์
 • ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานอาคาร
 • ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง สำหรับงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
 • ระบบพื้นไร้คาน
 • ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทาง
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว
 • เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

ข้อมูลองค์กร

 • ชื่อบริษัท: บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ชื่อย่อ: GEL (เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “GEN” เป็น “GEL”)
 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
  44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 • สำนักงานสาขา
  สาขาที่ 1 :
  เลขที่ 99,99/1-5 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
  สาขาที่ 2 : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ผลิต จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และให้บริการด้านวิศวกรรม : เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, เสาเข็มเจาะ, เสาเข็มสปัน, เสาเข็มดินซีเมนต์, ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานอาคาร, ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง สำหรับงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่, ระบบพื้นไร้คาน, ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวงรับแรงสองทาง, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง
 • เลขทะเบียนบริษัท: 0107536001338
 • หมายเลขติดต่อ:
  โทรศัพท์ 02-501-2020, 02-501-1055
  โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134
 • เว็บไซต์: www.gel.co.th
 • ทุนจดทะเบียน: 4,588,195,610.65 บาท
 • ทุนเรียกชำระแล้ว:  4,588,195,610.65 บาท
 • จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว: 5,397,877,189 หุ้น
 • มูลค่าที่ตราไว้: 0.85 บาท
 • รอบระยะเวลาบัญชี: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
 • ผู้สอบบัญชี:
  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
  178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)
  ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  โทร. 02-596-0500 ต่อ 327
 • นายทะเบียนหลักทรัพย์:
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-009-9999

ผลิตภัณฑ์ของเรา