นางสาวชื่นสุข มีโพธิ์สม
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมธุรกิจ

นางสาวชื่นสุข มีโพธิ์สม

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมธุรกิจ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2562
  ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจ บริษัท แองเจิล เรียลเอสเตท คอนซัลแทนซี่ จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน
  Director, TCJM Business Consultant Co., Ltd.
 • 2555 – 2557
  Vice President of Finance and Accounting, Eternal Asia Distribution (Thailand) Co., Ltd.