ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) (มหาวิทยาลัยปารีส 10)
 • ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) (มหาวิทยาลัยปารีส 10)
 • ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง (มหาวิทยาลัยปารีส 2)
 • เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา)
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  Fellow and Deputy President of the Royal Institute
 • 2557 – ปัจจุบัน
  Member of the Council of State
 • 2557 – 2558
  First Vice – Chairman of the National Reform Council
 • 2557 – 2558
  Chairman of the Constitution Drafting Committee
 • 2549 – 2557
  Secretary General, King Prajadhipok’s Institute
 • 2549
  Member of the Senate
 • 2546
  Member of the National Legislative Assembly
 • 2545
  Professor Emeritus, Faculty of Law, Chulalongkorn University
 • 2539
  Member of the Constitution Drafting Assembly
 • 2532
  Deputy Secretary General to the Prime Minister (on Political Affairs)
 • 2531
  Advisor to the Prime Minister