นายโสภณ ผลประสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

นายโสภณ ผลประสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6, สถาบันพระปกเกล้า
 • ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาตรี วศบ.โยธาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม, Mapua Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการอบรม

 • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • 2557 – ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2556
  อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2555
  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2553
  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2551
  รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม