นายอัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA หลักสูตรการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร HR Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร IEP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร K-SME จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 0.70% ถือหุ้นจำนวน 38,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด
 • 2560 – 2561
  Vice President ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2560
  First AVP ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)