นายอมรศักดิ์ โตรส
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิต

นายอมรศักดิ์ โตรส

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิต

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ประวัติการอบรม

 • Leadership & Business Development ExperienceBy Thai Institute of Directors (IOD) :
  – Ethical Leadership Program 2016
  Class SCCC/2016 (ELP)
  – Corporate Governance for Executive 2015
  Class SCCC/2015 (CGE)
  – Directors Certification Program 2014
  Class 184/2014 (DCP)By Thai Listed Companies Association :
  – Executive Development Program (EDP) 2014By Holcim Group, cooperate with IMD and DukeCE, Switzerland
  – Senior Leadership Program ; IMD, Switzerland
  – Senior Management Program ; IMD, Switzerland
  – Management Seminar ; DukeCE, Switzerland
  – PMA Certified CoachBy Other Inernational Institutes :
  – Challenging Conventions in Actiob ; IMD 2016
  Top Management Coaching Workshop ; Prof. Manzoni 2015
  – ADP Advance Management Program; The University 2015
  of Chicago Booth School of Business
  – Leader as Communicator ; Berkeley ECI 2014
  – Excutive one on one coaching ; PDI Ninth House 2013-2014
 • Technical Development ExperienceBy Holcim Group :
  – Cement Manufacturing Conference
  – AFR & Petcoke Turntable
  – Turntable VRM
  – Plant Manager Seminar
  – Maintenance Manager SeminarBy Other International Institutes :
  – Pfeiffer Panel at Philippines
  – KHD KHD Workshop and Technology Connect at India
  – Co-processing in Cement Kilns at India
  – CISCO Digital Manufacturing Summit at South Korea
  – CITIC Plant Visit at China
  – Petcoke Conference
  – Fujitsu Intellogent Dashboard at China and Japan
  – CISCO Internet of Things World Forum at London
  – Innovation by Design at Singapore
  – ASEAN IoT Forum Internet of Things at Singapore
  – Cement and Mining at Singapore
  – IoT Singapore Visit at Singapore
  – Cellmark Plant Visit
  – Argus Americas Petroleum Coke
  – 14th Refra-Kolloquium
  – Packing Plant Modernization Project
  – Earn Project at India
  – AFCM 23rd and 24th Technical SymposiumMalas

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562-ปัจจุบัน
  รองประธานบริหารสายการผลิต บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2560-2562
  รองประธานอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงจำกัด (มหาชน)
 • 2557-2562
  รองประธาน บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงจำกัด (มหาชน)