นายสมนึก พุทธิวัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็มคอนกรีต

นายสมนึก พุทธิวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็มคอนกรีต

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาโยธา
  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ประวัติการอบรม

 • อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) รุ่น 64 คณะพาณิขยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการแผนกบริการฝ่ายเสาเข็มคอนกรีต
  บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2560
  กรรมการบริหาร
  บริษัท เมกกะเทค แอนด์ เอสโซซิเอท จำกัด
 • พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2543
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
  บริษัท เยนเนอรัลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2525- พ.ศ. 2532
  วิศวกรประจำฝ่ายจัดซื้อ
  บริษัท Ret-Ser Engineering จำกัด ประเทศซาอุดิอาระเบีย