นายศรัณย์ เวียงคำมา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายศรัณย์ เวียงคำมา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • B.B.A. in Construction Management, Sukhothai Thammathirat University
 • M.SC. in Civil and Structural Engineering. Universiti Kebangsaan Malaysia
 • B.Eng. in Civil Engineering. Rajchamangkala Institute of Technology, Thevaves Campus , Bangkok

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างแนวราบและการตรวจสอบงวดงานก่อสร้าง รุ่น 15
 • Strategies for Managing Generation Y. Pruksa Training School, IT Square, Laksi, Bangkok
 • Finance for Non Finance. Pruksa Training School, IT Square, Laksi, Bangkok

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการผนังคอนกรีตสำเร็จรูป บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2558
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2554
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)