นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor Degree in Business Administration, National University, California, U.S.A

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 131/2016

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริษัท บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริษัท บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ General Engineering Mauritius Limited
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ Millcon Thiha GEL Limited
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริษัท บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการบริษัท บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท จีโอ ฟอร์ม จำกัด
 • 2556 – 2556
  ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประสานงานทั่วไป บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2556
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2556
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2556
  เลขานุการบริษัท บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2550
  ผู้จัดการแผนกวางแผนธุรกิจ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2548
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีโอฟอร์ม จำกัด
 • 2542 – 2547
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโอฟอร์ม จำกัด