นายวีระพัฒน์ พรประสาทผล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นายวีระพัฒน์ พรประสาทผล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

 • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2564-ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2560-ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฮิลติ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท ฮิลติ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการขาย ฝ่ายปูนผง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด