นายวิรัช มรกตกาล
กรรมการอิสระ

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Business Administration in Management Science, Virginia Polytechnic Institute and State University
 • สถิติศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Advanced Audit Committee Program (AACP)
 • Director Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ต้นไร้ข้อ จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2558
  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด