นายวิภูธา ตระกูลฮุน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหำรธุรกิจ สถาบันศศินทร์
 • ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program from Thai Institute of Directors (IOD) รุ่น 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ / ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน บริษัท มิลล์คอน สตีล
 • ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนส อะไลเม้นท์
 • ปัจจุบัน
  กรรมการ บมจ. ครีเอทีฟ พาวเวอร์
 • 2554 – 2556
  รองกรรมการผู้จัดการใญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย