นายพิศาล จิตสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป สำหรับงานสาธารณูปโภค

นายพิศาล จิตสมาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป สำหรับงานสาธารณูปโภค

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • VSL Academy Asia Technician Center (Post-Tensioning State 1)
 • Thai Concrete Association (Fiber Reinforcement Polymer for repairing work and structure strengthening)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป สำหรับงานสาธารณูปโภค, บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2562
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต, บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด
 • 2552 – 2553
  วิศวกรสนาม, บริษัท ไทยวูรีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • 2548 – 2551
  วิศวกรสนาม, บริษัท วี เอส แอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2548
  วิศวกรสนาม, บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด