นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท M.Sc. in Engineering Business Management, Warwick University, UK
 • ปริญญาตรี B.S. in Business Administrative, Walter A. Hass School of Business, University of California at Berkeley

ประวัติการอบรม

 • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 17.46% ถือหุ้นจำนวน 942,658,400 หุ้น (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท General Engineering Mauritius Limited
 • 2557 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/ กรรมการ
  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – ปัจจุบัน
  Director, Siam Rubber Industry Co.,Ltd.
 • 2015 – 2016
  กรรมการ Siam Rubber Industry Co.,Ltd
 • 2557 – 2558
  กรรมการ บริษัท เวิลด์ไวร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด