นายชาติชาย หิรัญนุช
ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล

นายชาติชาย หิรัญนุช

ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Computing, Science, Engineering & Technology, University of Tasmania, Tasmania, Australia
 • ปริญญาตรี Computer Science, Rajamangara Institute of Technology, Pratumtani, Thailand

ประวัติการอบรม

 • Official ISC2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) CBK Training
 • Certified Information Systems Auditor (CISA) Training

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล
  บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
 • 2559 – 2562
  IT Director
  บริษัท Show DC Corp.
 • 2554 – 2559
  IT Manager
  บริษัท LCB Container Terminal 1
 • 2547 – 2550
  IT Manager
  บริษัท WD Travel