นายฉัตรชัย นรเหมันต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ

นายฉัตรชัย นรเหมันต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ

คุณวุฒิการศึกษา

  • วศบ. (วิศวกรรมโยธา) , บธ.บ (การจัดการงานก่อสร้าง)

ประวัติการอบรม

  • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

  • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2537 – ปัจจุบัน
    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)