นายคณิต นิพันธ์ไพศาล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายคณิต นิพันธ์ไพศาล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.Sc in Environmental Science & Engineering, Colorado School of Mines, Golden, CO, USA
 • Researcher, Kyushu Kyoritsu University, Kyushu, Japan
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซเกน จำกัด
 • 2554 – ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวซ์คอน จำกัด
 • 2552 – ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าโขลง เอสเตท จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทียู เอสเตท จำกัด
 • 2547 – ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สาธรเพลซ จำกัด