นายกฤศณัฏฐ์ เสี่ยงโชคอยู่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายกฤศณัฏฐ์ เสี่ยงโชคอยู่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
 • ปวส. วิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร จป. บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562-ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2561-2562
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
 • 2561-2562
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด
 • 2549-2561
  ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เบเนพิท จำกัด
 • 2523-2549
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท วงศ์ไพฑูรย์ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)