นางสาวกนกทิพย์ รัตนธนาเสฏฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการจัดซื้อจัดจ้างและขนส่ง

นางสาวกนกทิพย์ รัตนธนาเสฏฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการจัดซื้อจัดจ้างและขนส่ง

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและกลยุทธ์ (Management and Strategy) วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

 • Certificate in Purchasing and Supply (CPS) by Puchasing and Supply Chain Management Assosiation of Thailand (PSCM)
 • Sustainable supplier management and procurement management by Department of Primary Industries , Logistics Department
 • Data Analytics in Supply Chains by King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2019 – Present
  Assistant Vice President Procurement and Logistics
  General Engineering Public Company Limited
 • 2015-2018
  Assistant Commercial Service and Procurement Manager
  Roche Diagnostics (Thailand) Company Limited
 • 2012-2015
  Import and Inventory Manager
  PCL Holding Company Limited
 • 2010-2012
  Merchandise and Export Assistant Manager
  AJR Bangkok Company Limited
 • 2009-2010
  Purchasing Supervisor
  Euro Floor Internation Company Limited
 • 2006-2009
  Shipping Manager (Import – Export )
  RRR Limited Thailand
 • 2004-2006
  Marketing Executice (Export Sales)
  Golden Grain Enterprise Company Limited