นางวิสัจจา คชเสนา
กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

นางวิสัจจา คชเสนา

กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 0.00% ถือหุ้นจำนวน 334 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
 • 2554 – 2559
  ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
 • 2537 – 2551
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี พลัส พี จำกัด(มหาชน)