นางลินจง ศรีสงคราม กรรมการบริหาร

นางลินจง ศรีสงคราม

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) รุ่น 64 คณะพาณิขยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – 2565
  ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริษัท บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
 • 2541 – 2562
  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2534 – 2541
  ผู้จัดการฝ่ายขาย BLM Group Company Limited