นางพรรณี จารุสมบัติ
กรรมการอิสระ

นางพรรณี จารุสมบัติ

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

 • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน
  รองเลขาธิการ สภาวัฒนธรรมไทยจีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
 • ปัจจุบัน
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558
  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • 2552
  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2551
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2551
  อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ BOI BOI
 • 2551
  กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 • รองเลขาธิการ สมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีน

 • คณะทำงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ
 • 2550
  รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี
 • 2549
  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2548
  กรรมการผู้จัดการ บจก.โตโยต้า พาวิลเลี่ยม ระยอง

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด