นางกัญญา นาคสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

นางกัญญา นาคสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

คุณวุฒิการศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • ภาวะผู้นำกับการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ
 • การบริหารงานแบบ KAIZEN
 • การปรับทัศนคตินักขาย
 • Coaching การตลาดและการขาย
 • สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
 • การพัฒนาศักยภาพทีมขายเพื่อประสิทธิภาพงานขาย

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
  บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2532 – 2562
  ผู้จัดการแผนกขาย
  บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)