ดร.วิชญะ เครืองาม
กรรมการอิสระ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (J.S.D.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 6
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6
 • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมกาสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการ / ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และการรับฟังความคิดเห็น / อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 • 2560 – ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา อนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
 • 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมกาสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมกาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม / ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2553 – ปัจจุบัน
  Business Development Executive บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – ปัจจุบัน
  อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 2553 – ปัจจุบัน
  อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
 • 2559 – 2560
  นักวิชาการประจำกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • 2558 – 2560
  ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • 2557 – 2560
  กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2559
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร / กรรมการบริการหลักสูตร หลักสูตรอบรมวุฒิบัตร “เยาวชนภิวัฒน์” (“YP”) ศาลยุติธรรม
 • 2556 – 2557
  อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
 • 2556 – 2557
  ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สารสนเทศและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 • 2553 – 2557
  อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2553 – 2557
  อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 2549 – 2553
  ทนายความ บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด