นายพรเทพ ศุภธราธาร
กรรมการบริษัท

นายพรเทพ ศุภธราธาร

กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 244/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556-2558
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบุคคล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2551-2556
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน วิศวกรรมและคุณภาพ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • 2548-2551
  Associate Director บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เวียดนาม จำกัด
 • 2543-2548
  Operations Manager บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนููเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2540-2543
  Operations Manager บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แคนาดา จำกัด
 • 2532-2540
  Operations Manager บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนููเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด