วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

นำแรงบันดาลใจ นวัตกรรม และความชำนาญด้านการก่อสร้างสู่ใจลูกค้า

พันธกิจ

เราเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์คอนกรีตหลากหลายประเภทสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างผ่านแนวคิด

 • สร้างคน:
  – GEL เป็นองค์กรมุ่งผลงานที่สร้างคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ด้วยบรรยากาศการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นอย่างเปิดกว้าง จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจริยธรรมทางวิชาชีพ
 • สร้างงาน:
  – นำระบบเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้พัฒนากระบวนการทำงาน ใช้ผลักดันสินค้าและบริการ และใช้เพิ่มความสามารถในการเข้าใจ
  – เราจะพัฒนาทั้งกระบวนการทำงาน การผลิตสินค้าและงานบริการอย่างรัดกุมเพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการทำงาน พร้อมยกระดับคุณภาพผลงานสูงสุด
 • สร้างพันธมิตร:
  – GEL ส่งมอบผลิตภัณฑ์ งานบริการ และให้คำปรึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและผูกพัน
  – GEL เป็นศูนย์กลางด้านการจัดหาระบบและเทคโนโลยีงานก่อสร้างที่น่าเชื่อถือได้