คณะผู้บริหาร

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูประวัติ

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
ดูประวัติ

นายอมรศักดิ์ โตรส

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิต
ดูประวัติ

นางลินจง ศรีสงคราม

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร
ดูประวัติ

นายศรัณย์ เวียงคำมา

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
ดูประวัติ

นายสมนึก พทธิวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ดูประวัติ

นางวิสัจจา คชเสนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ดูประวัติ

นางสาวชื่นสุข มีโพธิ์สม

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมธุรกิจ
ดูประวัติ

นายชาติชาย หิรัญนุช

ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล
ดูประวัติ

นายฉัตรชัย นรเหมันต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ
ดูประวัติ

นายพิศาล จิตสมาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ดูประวัติ

นางกัญญา นาคสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ดูประวัติ

นายวีระพัฒน์ พรประสาทผล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ดูประวัติ

นายกฤศณัฏฐ์ เสี่ยงโชคอยู่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ

นางสาวกนกทิพย์ รัตนธนาเสฏฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการจัดซื้อจัดจ้างและขนส่ง
ดูประวัติ