คณะผู้บริหาร

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูประวัติ

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
ดูประวัติ

นางวิสัจจา คชเสนา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูประวัติ

นายคณิต นิพันธ์ไพศาล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูประวัติ

นายศรัณย์ เวียงคำมา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูประวัติ

นางลินจง ศรีสงคราม

กรรมการบริหาร
ดูประวัติ

นายสมนึก พทธิวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ดูประวัติ

นางสาวชื่นสุข มีโพธิ์สม

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมธุรกิจ
ดูประวัติ

นายฉัตรชัย นรเหมันต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ
ดูประวัติ

นายพิศาล จิตสมาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ดูประวัติ

นางกัญญา นาคสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ดูประวัติ

นายวีระพัฒน์ พรประสาทผล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ดูประวัติ

นายกฤศณัฏฐ์ เสี่ยงโชคอยู่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ