คณะผู้บริหาร

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูประวัติ

นายอัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูประวัติ

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท
ดูประวัติ

นางวิสัจจา คชเสนา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูประวัติ

นางลินจง ศรีสงคราม

กรรมการบริหาร
ดูประวัติ

นายสมนึก พุทธิวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ดูประวัติ

น.ส.ปติญญา คูหะรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ดูประวัติ

นายฉัตรชัย นรเหมันต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ
ดูประวัติ

นายพิศาล จิตสมาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป สำหรับงานสาธารณูปโภค
ดูประวัติ

นายวีระพัฒน์ พรประสาทผล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ดูประวัติ

นายกฤศณัฏฐ์ เสี่ยงโชคอยู่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดูประวัติ