คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิรัช มรกตกาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดูประวัติ

นางพรรณี จารุสมบัติ

กรรมการตรวจสอบ
ดูประวัติ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการตรวจสอบ
ดูประวัติ

คณะกรรมการบริหาร

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร
ดูประวัติ

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการบริหาร
ดูประวัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิภูธา ตระกูลฮุน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดูประวัติ

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดูประวัติ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดูประวัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร.วิชญะ เครืองาม

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูประวัติ

นายวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูประวัติ

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูประวัติ

นางวิสัจจา คชเสนา

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูประวัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโสภณ ผลประสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
ดูประวัติ

นายวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
ดูประวัติ

นางวิสัจจา คชเสนา

กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
View Profile