สารสนเทศเกี่ยวกับการเสอนขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด