สารสนเทศของบริษัทเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด