ร่างรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566