GEL รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC พร้อมชูจุดยืนธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี-มีความโปร่งใส

คุณกฤศณัฏฐ์ เสี่ยงโชคอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ในงาน CAC National Conference 2023 “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมชูจุดยืนธุรกิจ บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี-มีความโปร่งใส

โดย GEL ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงเจตนารมณ์และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง